Eiropas Savienības Erasmus+ programmas 2.pamatdarbības (Key Action 2) “Sadarbība inovācijas veicināšanai un labas prakses apmaiņa” ietvarā  realizētā projektā “IDENTITIES: MUCH MORE THAN CARDS” (Līguma Nr.2016-1-LV01-KA204-022701) ietvaros izstrādāta apmācību programma "Assistance to integration / moreeducation better understanding". Apmācību programmas saturs balstīts uz aptaujas anketā (aptaujāti 300 respondentu, 6 valstīs) gūtiem rezultātiem.

Programmu veido 6 apmācību moduļi, to kopējais apguves ilgums - 90 mācību stundas.

Apmācību programmas mērķis - veicināt migrantu integrācijas procesu. Tas ir, veicināt indivīdu izpratni par izvēlētās mītnes valsts kultūras, valodas, paražu un normu īpatnībām. Kā piemēru var minēt punktualitāti, kārtību un tīrību, kas Vācijā tiek vērtēta ļoti augstu.

Apmācību programmā iekļautie moduļi:

  • 1.modulis "Valoda"
  • 2.modulis "Starpkultūru komunikācija, vietējā kultūra un paražas"
  • 3.modulis "Eiropas Savienība"
  • 4.modulis "Nodarbinātība un darbs"
  • 5.modulis "Uzņēmējdarbība"
  • 6.modulis "Pilsoniskā līdzdalība".
Apmācību programmas sešas nodaļās tiek atspoguļotas pamattēmas, kam jāpievērš uzmanība, lai veiksmīgāk iekļautos vietējā sabiedrībā. Katrā apmācību programmas modulī iekļauti izvēlētās tēmas pamatelementi, ieteicamās apmācību metodes un pieejamie resursi plašākas informācijas iegūšanai. Piemēram, 4.modulī iekļauti temati par darba meklēšanas iespējām, darba meklētāja statusa iegūšanu, darba ņēmēja un darba devēja tiesībām un pienākumiem, nodarbinātības veidiem utt. Katrā tematā apkopots minimālais informācijas apjoms, kas nepieciešams, lai persona spētu orientēties izvēlētajā tematikā, konkrētās valsts specifikā (birokrātijā), kā arī lai zinātu, kur meklēt papildus nepieciešamo informāciju. Izvēlētā apmācību programmas mērķis ir sniegt pamatinformāciju maksimāli pietuvinātām dzīves situācijām.

Apmācību programma pieejama 7 valodās - latviešu, angļu, itāļu, portugāļu, franču, turku un vācu valodās.

Papildus iepriekš minētajam, katra partnerorganizācija izstrādājusi divas, kopā projektā 12 apmācību metodes, kas balstītas uz līdzšinējo pieredzi darbā ar migrantiem. Apmācību metožu galvenais uzdevums ir veicināt vietējas kultūras, komunikācijas un paražu izpratni, vienlaicīgi spējot saglabāt un veicināt motivāciju turpināt izglītošanās procesu. Kā piemēru var minēt - aktīvās mācīšanās metodes. Piemēram, migranta iesaisti brīvprātīgā darbā. Minētā piemērā personai iespējams ne tikai kontaktēties ar vietējiem cilvēkiem un iegūt jaunus draugus/paziņas, bet izprast organizāciju procesu kārtību - sniegtos pakalpojumus, iespējas u.tml., kā arī gūt priekšstatu par apkārtējo vidi un tajā mītošo sabiedrības daļu. Kā vēl vienu aktīvās darbības metodi var minēt - uzņēmējdarbības "pulciņu", kurā pieaugušie apgūst konkrētas jomas uzņēmējdarbībai norietošos procesus un nepieciešamās prasmes. Piemēram, Vācijā tika organizēta mācību firma, kurā migrantiem bija iespēja izprast ātrās ēdināšanas jomas specifiku - sākot no tās plānošanas un beidzot ar nodokļu nomaksu par pārdoto produkciju.

Apmācību programma un metodes pieejamas mājas lapā: www.imigrationeu.eu

Intelektuālais rezultāts izstrādāts par Erasmus+ programmas finansējumu.

Vairāk par Erasmus+ programmu var uzzināt Valsts izglītības attīstības aģentūras mājaslapas www.viaa.gov.lv sadaļā Erasmus+ un programmas mājaslapā www.erasmusplus.lv


Veidots ar Mozello - labo mājas lapu ģeneratoru.

 .